Vedtægter for lokalforeninger


Elitehunden søger instruktører.


Vi har hele tiden brug for flere instruktører,

specielt til vores hvalpemotivation.


Kontakt os for en snak om mulighederne.


              Vedtægter for lokalforening Horsens, Hedensted, Vejle


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Elitehunden Billund, Hedensted eller Horsens eller Vejle.
Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Billund, Hedensted, Horsens eller Vejle kommune.
Stk. 3. Foreningen er anerkendt af og samarbejder med Elitehunden.


§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
a) At beskæftige sig med træning og aktivering af alle lovlige hunde.
b) At bidrage til at hundeejere får bedre redskaber til aktivering og træning af deres hunde, så de kan begå sig bedre i alle miljøer.
c) At skabe engagerede og ansvarlige hundeejere til gavn for hundene, hundeejere og omgivelser.
d) At deltage i aktiviteter indenfor hundesporten.


§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Foreningen er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens tilmeldingsblanket ved deltagelse i et af foreningens kurser. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Stemmeberettigede i alle foreningens anliggender er samtlige medlemmer, der er medlem af foreningen i det kalenderår, som ordinær generalforsamling omhandler og som ikke er i kontingent restance.
Stk. 4. Udmeldelse sker automatisk ved afslutning af det aktuelle kalenderår + 2 måneder i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 5. En enig bestyrelse i foreningen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål, eller på anden måde skader foreningens omdømme. Et ekskluderet medlem kan anke sin ekskludering ved næst følgende ordinære generalforsamling.


§ 4. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som varetager foreningens interesser og forvalter dens midler.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf § 3, stk. 3, der er fyldt 18 år.


§ 5. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2. I ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år vælges 1 medlem til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valget sker på den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.
Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før ordinær generalforsamling.
Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på foreningens ordinære generalforsamling.


§ 6. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen
Stk. 3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 4. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Foreningen hæfter som juridisk person alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Ved udbetaling på mere end 5000 dkk skal dette godkendes af formand og mindst et bestyrelsesmedlem yderligere og resten af bestyrelsen informeres.
Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.
Stk. 6. Der tages referat af bestyrelsesmøder.
Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.


§ 7. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret (første regnskab opgøres 31. december 2017).
Stk. 2. Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest 2 uger før ordinær generalforsamling.
Stk. 3. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert år på ordinær generalforsamling 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.


§ 8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned (første ordinære generalforsamling er februar 2018).
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og den indkaldes på foreningens hjemmeside eller facebookgruppe med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før ordinær generalforsamling. Eventuelle forslag skal offentliggøres til medlemmerne senest 10 kalenderdage før ordinær generalforsamling.
Stk. 4. Vedtagelser på en ordinær generalforsamling sker som anført i § 10.


§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt


§ 10. Afstemning på generalforsamling

Stk.1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf dog stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 80% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 10.


§ 12. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Opløsningen af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Formuen skal tilfalde Dyrenes Beskyttelse ved foreningens opløsning.


§ 13. Ikrafttræden

Stk. 1. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 1. september 2017.